Regulamin Garmin Kids | Garmin Iron Triathlon

Garmin Iron Triathlon Płock Regulamin Garmin Kids

GARMIN KIDS PŁOCK 2017
PŁOCK, 16.07.2017

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Płocka w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Płocka i okolic.
  1. GARMIN Kids odbędzie się w dniu 16.07.2017 r. (niedziela).
  2. Start i meta będą znajdować się na Starym Rynku w Płocku.
 • Sobota, 15.07.2017
  15:00 objazd trasy kolarskiej
  16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów, Stary Rynek w Płocku) oraz EXPO
  Niedziela, 16.07.2017

  08:00 – 10:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów, Stary Rynek w Płocku)
  08:00 – 16:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:30 – 10:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
  10:30 start kategorii wiekowej 1-7 lat – bieg na 200 m
  10:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  10:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  11:00 ceremonia wręczania nagród dla dzieci (okolice mety)
  11:15 oficjalne otwarcie GARMIN Iron Triathlon (scena Stary Rynek)
  11:20 odprawa techniczna (okolice startu)
  11:50 start dystans 1/8 IM
  12:00 start dystans 1/4 IM (indywidualnie i sztafety)
  15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
  16:00 zamknięcie trasy
  16:00 – 17:00 ceremonia wręczania nagród oraz rywalizacja o samochód osobowy

  1. GARMIN Kids zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat). Pomiar trasy GPS
  1. Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach strefy zmian na Starym Rynku w Płocku.
  2. Biuro zawodów będzie czynne 15.07.2017 r. w godzinach 16:00-20:00 oraz w dniu zawodów 16.07.2017 r. w godzinach 8:00-10:00.
  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
   D1 (dziewczynki 1-7 lat)
   C1 (chłopcy 1-7 lat)
   D8 (dziewczynki 8-9 lat)
   C8 (chłopcy 8-9 lat)
   D10 (dziewczynki 10-11 lat)
   C10 (chłopcy 10-11 lat)
   D12 (dziewczynki 12-13 lat)
   C12 (chłopcy 12-13 lat)
   D14 (dziewczynki 14-15 lat)
   C14 (chłopcy 14-15 lat)
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy GARMIN Kids otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela.
  2. Limit uczestników w całych zawodach dla dzieci to 200 osób.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w GARMIN Kids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy.
  4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  5. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  6. Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego do udziału w imprezie.
  1. Zgłoszenia do GARMIN Kids będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.irontriathlon.pl. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą być zarejestrowane przez trenera, rodzica lub opiekuna.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w GARMIN Kids i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.
  4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Obowiązuje limit uczestników 200 osób na całe zawody dla dzieci i młodzieży.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16.07.2017 do godziny 9:30. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
  10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy GARMIN Kids.
  1. W zawodach GARMIN Kids Płock obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 04.07.2017
   40,00 PLN płatne do 16.07.2017
  2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa GK Płock 2017″.
  4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w GARMIN Kids Płock to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku zgłoszeń po 16 czerwca 2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik/trener/rodzic/opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.irontriathlon.pl.
  1. Dane osobowe uczestników GARMIN Kids Płock będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników GARMIN Kids Płock będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w GARMIN Kids Płock obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GARMIN Kids Płock. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z GARMIN Kids Płock należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „GARMIN Kids Płock – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące GARMIN Kids Płock Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GARMIN Kids Płock będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 16.07.2017 r. o godz. 9:30.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W GARMIN Kids Płock nie będą wymagane licencje PZTri.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-17 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl